image/svg+xml Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon image/svg+xml MENU

PRAVIDLÁ SÚŤAŽÍ NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH FACEBOOK A INSTAGRAM

1. Organizátor súťaží

1. Usporiadateľ súťaží: ZRNKO, družstvo  Sídlo: Necpaly 226, 038 12 Necpaly
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: č.10085/L, IČO:
36439738 (ďalej len „usporiadateľ“ či „usporiadateľ súťaže“)

2. Termíny a miesta konania súťaží

1. Súťaže prebiehajú priebežne na Facebooku a na Instagrame.

2. Termín konkrétnej súťaže je špecifikovaný v danom súťažnom príspevku.

3. Súťažiaci

1. Účastníkom súťaže môže byť (špecifikovať požiadavky na súťažiaceho). Súťaže sa nemôže
zúčastniť (napr. zamestnanec). Do Súťaže sa môžu zapojiť len fyzické osoby, ktoré splnia podmienky
účasti v Súťaži podľa tohto článku Pravidiel (ďalej aj „súťažiaci“). V prípade, že súťažiaci v čase
zapojenia sa do súťaže nedosiahol vek 18 rokov, môže sa súťaže zúčastniť len so súhlasom svojho
zákonného zástupcu. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere
obdobnom pracovnému pomeru k Usporiadateľovi alebo ich zmluvným partnerom, ktorí sa priamo
podieľajú na činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním. Súťaže a to najmä príprava,
spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely Súťaže a určenie víťaza. Súťaže, alebo blízke osoby osôb
uvedených v tomto bode Pravidiel v zmysle ust. §116 a §117 Občianskeho zákonníka.

4. Účasť v súťaži a určenie výhercu

1. Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže splnil podmienky,
ktoré sú stanovené v súťažnom príspevku.

5. Výhra v súťaži, odovzdanie výhry

1. Počet a druh výhier je špecifikovaný v danom súťažnom príspevku.

1. Výherca súťaže bude kontaktovaný usporiadateľom, najneskôr do 5 dní odo dňa žrebovania prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku.

2. Výherca si výhru prevezme v dohodnutý deň v predajni ZRNKO v Žabokrekoch, Žabokreky 389, 03840. Prevzatie výhry je možné len osobne, usporiadateľ výhru kuriérom ani iným spôsobom nezasiela. Pri prevzatí výhry sa výherca preukáže dokladom totožnosti.

3. Výherca nie je povinný výhru prijať. Výhra nie je vymeniteľná za peniaze alebo iný tovar.

4. Výsledky súťaže sú konečné bez možnosti odvolať sa.

5. Ak výherca výhru z akýchkoľvek dôvodov na jeho strane neprevezme resp. neposkytne potrenú súčinnosť za účelom odovzdania výhry najneskôr do 15 dní od oznámenia výsledku súťaže, možnosť čerpať výhru zaniká. Neprevzatá výhra prepadá v prospech usporiadateľa.

6. Usporiadateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

6. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva

1. Usporiadateľ, týmto poskytuje súťažiacemu ako dotknutej osobe (na účely tohto článku
len „dotknutá osoba“) informácie, ktoré súvisia so spracúvaním osobných údajov podľa nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zák. č.
19/2018 Z.z.“). Osobné údaje dotknutej osoby, tzn. osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, resp.
názov Facebookového účtu a v prípade víťaza aj jeho doručovacia adresa budú spracúvane na
základe právneho titulu, ktorým je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z verejného prísľubu
Usporiadateľa v zmysle §850 Občianskeho zákonníka v súlade s čl. 6 ods. 1, písm. b) GDPR, na
stránke Ochrana súkromia prostredníctvom ktorého budú spracovávané osobné údaje dotknutej
osoby Usporiadateľom a to za účelom účasti dotknutej osoby v Súťaži.

7. Osobitné ustanovenia

1. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou
Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah. Súťažiaci zapojením sa do Súťaže berú na vedomie a
súhlasia, že Facebook nemá voči Súťažiacim žiadne záväzky.

2. V prípade, že Usporiadateľ zistí porušenie týchto Pravidiel súťažiacim, majú právo
kedykoľvek vylúčiť zo Súťaže tohto súťažiaceho a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

3. Usporiadateľ má právo vymazať komentár na súťažný Facebook príspevok, ktorý obsahuje
akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne akceptovanými
pravidlami slušnosti a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, obsahovali inak
nevhodný obsah či boli v rozpore so všeobecne záväzným právnymi predpismi Slovenskej republiky
alebo poškodzovali dobré meno Usporiadateľa.
Súťažiaci, ktorý pridal takýto komentár k súťažnému Facebook príspevku bude zo Súťaže vylúčený a
to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť,
odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť a to aj bez uvedenia dôvodu. Zmenu Pravidiel Usporiadateľ
vhodným spôsobom zverejní .

5. Usporiadateľ v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z
účasti v súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo
úmyselného zavinenia.  Okrem toho Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu,
najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

6. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že
nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Usporiadateľ a
namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné, či iné plnenie. Usporiadateľ Súťaže nenesie
zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

7. V prípade, že víťazom sa stane fyzická osoba mladšia ako 18 rokov veku, usporiadateľ je
oprávnený vyžiadať si od nej predloženie súhlasu zákonného zástupcu tejto osoby s účasťou tejto
osoby v Súťaži. V prípade, že takýto víťaz súhlas svojho zákonného zástupcu nepredloží, stráca nárok
na výhru a bude ustanovený náhradný víťaz v súlade s týmito Pravidlami. Súťažiaci, ktorý v čase
zapojenia sa do súťaže nedosiahli 18 rokov veku, berú na vedomie, že uplatnenie výhry u
Objednávateľa je prihlásenie sa na pobyt v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.

8. Súťažiaci je povinný pred zapojením sa do súťaže oboznámiť sa s týmito Pravidlami a je
povinný ich dodržiavať.

8. Záverečné ustanovenia

1. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že
spoločnosť Facebook/ Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži
spoločnosti Facebook/Instagram takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že
Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s
Facebookom/Instagramom a nie je s Facebookom/Instagramom inak spojená.

Necpaly, dňa 10.2.2021